Arvojani ja ajatuksiani

Tervetuloa tutustumaan arvoihini ja ajatuksiini! Päivitän tätä sivua säännöllisesti, joten kannattaa käydä lukemassa useampaankin otteeseen. Otan tällä sivulla kantaa oman kuntani asioihin ja myös laajemmin yhteiskunnallisiin asioihin. Tuon esille asioita joita haluan edistää.

Lapsiperheissä on köyhyyttä jopa työssä käynnistä huolimatta. Olen huolissani lapsiperheiden hyvinvoinnista ja lapsiperheiden etuuksien ja tulonsiirtojen kehityksestä maassamme. Lapsiperheiden kotipalveluja on leikattu 90- luvulta saakka. Ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettava. Se on tärkeää syrjäytymisen ehkäisytyötä. Lastensuojelutyössä tulee panostaa ennaltaehkäisevään työhön.

Maamme ja kuntamme lapsiperhepolitiikkaan tulee saada parannusta.En hyväksy lapsiperheisin kohdennettavia leikkauksia.

Maamme lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen selvästi alle OECD maiden keskiarvon. Kuopiossa voitaisiinkin mielestäni lähteä tarkastelemaan todellisena vaihtoehtona osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta joka toteutettaisiin asteittain, ikäluokittain ja yli kolmevuotiaille.

Hoito- ja kasvatus alan arvostusta tulee lisätä ja henkilökunnan työssäjaksamiseen täytyy panostaa. Laadukas varhaiskasvatus kannattaa, se on kuin rahaa pankkiin laittaisi. Laadukkaalla varhaiskasvatustyöllä voidaan ehkäistä syrjäytymistä.Varhaiskasvatukseen panostaminen maksaa varmasti itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa.

Laadukas varhaiskasvatus on kansantaloudellisesti kannattavaa.

Lapsiperheillä tulee olla myös todellinen valinnanvapaus lastenhoitoasioissa. Tukijärjestelmämme täytyy tukea tätä. Monelle perheelle kotihoito on mieluinen etenkin alle kolmevuotiaiden lasten kohdalla. On tärkeää, että lapsiperheiden tukia suunnataan sinne, missä niille on todellinen tarve.

Osa nuoristamme voi tänä päivänä hyvin, mutta osa entistäkin huonommin.Nuorten syrjäytyminen, koulukiusaaminen, ylisukupolveutuvat ongelmat perheissä ja nuorisotyöttömyys ovat asioita joihin täytyy saada apua.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn täytyy panostaa entistä enemmän. Myös nuorten mielenterveyspalveluihin tulisi lisätä resursseja.

Nuorten koulutukseen täytyy panostaa ja erilaisia koulutusmuotoja tulee kehittää. Nuorten työllistämistä heti opintojen jälkeen täytyy tukea. On ehdottoman tärkeää, että nuori pääsee heti koulun jälkeen kiinni työelämään.

Tasa-arvoista koulutusta tulee vaalia. En hyväksy koulutukseen kohdentuvia leikkauksia. Maamme kaikilla nuorilla on oltava mahdollisuus opiskella ammattiin varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta!

Kuopion on turvattava perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa inhimilliset ja pienet ryhmäkoot.

Kouluissa täytyy olla riittävästi ammattitaitoisia opettajia. En hyväksy lomautuksia enkä sijaiskieltoja. Myös koulunkäynninohjaajia tulee kouluissa olla riittävästi. Niinikään koulurauhan säilymiseen täytyy kiinnittää näinä päivinä erityisen paljon huomiota. Opettajilla täytyy olla mahdollisuus puuttua häiriköivään käytökseen.

Koulutukseen kohdentuvat leikkaukset samaan aikaan kun puhutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, ovat ristiriitaista. Koulutukseen ja kasvatukseen tulisikin satsata eikä leikata.

SOTE-uudistus on tulossa uunista ulos. Mielestäni on tärkeää, että uudistuksen keskiössä on ihminen ja palvelujen tarve. Julkinen terveydenhoito on syytä pitää vahvana ja elinvoimaisena.

IKÄIHMISTEMME hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme nyt ja tulevaisuudessa.

Kuopion on laitettava vanhustenhoito kuntoon. On korkea aika nostaa kissa pöydälle tässä asiassa. Laitetaan rahat tärkeimpiin asioihin.

Hoitolaitoksissa täytyy olla riittävästi hoitajia ja hoidon laatua tulee valvoa.

Pieneläkeläisten asema maassamme on huolestuttava.Hyvin useat eläkeläiset elävät köyhyysrajan alapuolella ja ihmisarvoinen ikääntyminen on uhattuna. Pieneläkeläisten ostovoimaa tulee parantaa. Verotusta tulee muuttaa oikeudenmukaisemmaksi.

Ikäihmisten kotona asumista täytyy tukea paremmin. Omaishoitoon tulee satsata enemmän. Omaishoitajien työssäjaksamiseen tulee myös kiinnittää huomiota enemmän. Hoitajien vapaapäivien pitämisen mahdollistamiseksi voitaisiin kehittää toimivia hoitajarinkejä. Lisäksi tulisi kehittää erilaisia innovatiivisiä työn ja omaishoitotyön yhteensovittamiskeinoja. Yhteistyötä työnantajien kanssa tuleekin parantaa.

Yhteiskuntamme on taattava ikäihmisille ihmisarvoinen elämä.Väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja tarvitaan perustavanlaatuista muutospolitiikkaa, jotta saadaan ikäihmisillemme ihmisarvoisen elämän edellytykset tulevaisuudessa. Vanhuus on arvovas elämänvaihe!

Meidän on ehdottomasti myös keskityttävä teollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen ja parannettava myös investointi - ilmapiiriä. Pienyrittäjyys on nähtävä talouden tasapainottamistyössä merkittävänä lenkkinä. Kotitalouksien ostovoimaa on parannettava, se vauhdittaa talouskasvua.

Suuri huolenaiheeni on myös työllisyystilanne Suomessa. Erityisesti kannan huolta nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyydestä ja näihin liittyvästä syrjäytymisriskistä.

Mielestäni suomalaisen työn tulee elättää ja työtä tulee olla kansalaisille riittävästi.

Yhteiskunnassamme on aika laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja on aika laittaa oman maan asiat kuntoon.

Työnteon tulee olla kannattavaa ja tukijärjestelmiemme tulee olla myös työntekoon kannustavia.Pienituloisten ja pieneläkeläisten ostovoimaa on parannettava.

Yhteiskuntamme tulee mahdollistaa kaikille ihmisille ihmisarvoinen elämä. Sosiaalitukijärjestelmämme tulee olla sellainen, että tukea tarvitsevat ihmiset saavat riittävästi ja oikeanlaista tukea.

Suomalainen yrittäminen tulee saada kannattavaksi. Pienyrityksiä täytyy tukea entistä enemmän esimerkiksi verotuksen keinoin.

Myös pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia täytyy tukea. Työllistämisen sivukulut tulee saada pienemmäksi ja uusien työntekijöiden palkkaaminen tulee saada kannattavaksi. Yrittäjyys tulee saada kiinnostavaksi vaihtoehdoksi myös nuorille ja tuleville sukupolville. Verotusta täytyy muuttaa oikeudenmukaisemmaksi ja yrittäjien oikeus -ja sosiaaliturvaa on parannettava.

Sitten muutama sana Ylen vaalitentistä eduskuntavaaleissa 2015. Vaalitentti oli suora "tentti", jossa vastaukset tuli antaa nopeasti ja jossa ei annettu tietää etukäteen aihealueita. Hyvin mielenkiintoinen kokemus! Tentissä jäi sanomatta muutamia asioita.

Tentissä kysyttiin esimerkiksi mielipidettäni maaseudun elinvoimaisuuden lisäämisestä. Maaseutuyrittäminen on saatava kannattavaksi. Maatalouden harjoittamista rajoittavaa liiallista sääntelyä ja tulee rajoittaa reilusti. Liiallinen byrokratiaviidakko on pahasta. Perheviljely kunniaan ja lähiruoka arvoonsa!

Asumista ja yrittämistä myös maaseudulla ja pienissä kunnissa täytyy tukea paremmin. Tiestöt tulee pitää kunnossa. Autojen päästöverot, polttoaineverot ja energiaverot heikentävät yrittäjien toiminnanmahdollisuuksia ja ylipäätään asumista maaseudulla. Työmatkavähennysten rajoittaminen kirpaisee niinikään eniten maalla asuvia ihmisiä. Rataverkostoja tulee myös kehittää.

Energiaomavaraisuus on viisautta. Metsäenergian hyödyntämistä täytyy lisätä.

Kalastus ja metsästys kuuluvat suomalaisten elämään vahvasti. Ei liikaa niiden harjoittamista vaikeuttavia säädöksiä. Monelle maalla asuvalle nuorelle metsästäminen on jopa ainut harrastus. Petojen tai riistaeläinten kaatolupien myöntämiset tulee olla paikallisen päätöksenteon piirissä. On tärkeää, että suurpedot eivät aiheuta vaaraa ihmisille, asumiselle eikä yrittämiselle. Järki käteen tässäkin asiassa.

Metsien pakkosuojelua tulee vähentää ja maan ja metsänomistajien oikeusturvaa pitää vaalia. Metsätalouden asioissa tulee olla kansallinen päätäntävalta. Ei siirretä valtaa rajojen ulkopuolelle. Myös pienimmät ja paikallistiet tulee pitää kunnossa, jotta voidaan toimia maaseudulla.

On ehdottoman tärkeää pitää parempaa huolta teiden kunnostuksesta ja aurauksesta myös Kuopion kaupunkialueella. Asun kantakaupungissa ja tämä asia huolettaa minua ja monia.

Meidän ei tule olla EU:n mallioppilaana toteuttamassa kaikkia direktiivejä etunenässä. Maamme erityispiireitä, tarpeita ja tapoja tulee korostaa.

Me Perussuomalaiset ajattelemme, että kehitysapujärjestelmää tulisi muuttaa. Euroopassa olisi parasta tukea Euroopan kehitysrahastoa (EDF). Suomessa kehitysapua tulisi suunnata humanitääriseen apuun ja kansalasjärjestöjen kehitysyhteistyölle.Kehitysavun tulisi kohdentua naisten ja lasten auttamiseen. Kehityshankkeiden suunnittelussa tulisi niiden vaikutukset lapsiin, naisiin ja nuoriin ottaa huomioon paljon paremmin.

Itä-suomen tulee pysyä elinvoimaisena nyt ja tulevaisuudessa. Niin Pohjois - Savossa kuin Karjalassakin on turvattava yritystoiminnan ja elämisen edellytykset. Maanomistusasoissa suomalaisuutta on korostettava. Suomi on pidettävä vireänä -muuallakin kuin kehäkolmosen sisäpuolelta.

Järkiperäistetään ja uudistetaan maahanmuuttopolitiikkaamme. Vähennetään byrokratiaa. Pidetään tiestöt kunnossa ja ehdottomasti myös Itä - Suomessa. Estetään veroparatiisit ja vähennetään harmaata taloutta tehokkaasti.

Tutustu myös mielipidekirjoituksiini, saat niistä lisää tietoa ajatuksistani ja arvoistani!